תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ISSUP – INB  (להלן: "האתר").

אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר, וזאת עוד טרם פניתם לגלוש באתר, ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ו/או לרכוש ממגוון המוצרים שלנו.

נבקש להדגיש בפניכם כי כול המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד ISSUP-INB, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים, שלא לומר נדרשים, שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע פעולה במסגרתו.

 

  1. כללי

1.1.             האתר משמש למכירה סיטונאות בלבד.

1.2.          ISSUP – INB    שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.

1.3.             בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר

הדברים:

1.3.1.        גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.

1.3.2.        קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר, או באמצעות האתר ויצירת קשר דרך האתר.

1.3.3.        קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.             האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או ISSUP – INB נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.

1.5.            ISSUP-INB שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזהתגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע ISSUP-INB על הוראות תקנון זה.

1.6.             ISSUP-INB יהא זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו.

התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.

שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.

  1. נתונים

5.1.             הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

5.1.1.        שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

5.1.2.        מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').

5.1.3.        כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.

5.1.4.        מס' הטלפון הנייד של הגולש.

5.1.5.        כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

5.1.6.        מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.

5.1.7.        זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

5.2.             הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם ISSUP-INB את מחירו הנקובבאתר.

הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר ISSUP-INB את הסכום בו התחייב הקונה.

5.3.             האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.

רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל ISSUP-INB יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

5.4.             בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזותלאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.

ISSUP-INB ,תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.

כמו-כן, יהיה ISSUP-INB רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלילגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

5.5.             ISSUP-INB מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים.

  1. המוצרים באתר

6.1.             המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של ISSUP-INB

6.2.             ISSUP-INB רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי

שיקולדעתו הבלעדי.

כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.

6.3.             ISSUP-INB יציג לגבי כל מוצר את מחירו .

6.4.             במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 60 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלואהתמורה אשר שילם.

 

 

 

  1. התשלום

7.1.             בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר INB- ISSUP לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה עלידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.2.             הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסיהאשראי לגביית התמורה.

מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.

7.3.             התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.

 

  1. אחריות

8.1.             אחריות INB-ISSUP למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.

8.2.             האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן  של המוצר .

8.3.             INB-ISSUPיחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר

אשר יפורטולהלן:

8.3.1.        המוצר הוחזר ל- INB-ISSUP  תוך 14 יום מקבלת המוצר/

8.3.2.        המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

8.3.3.        שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר ISSUP-INB להעביר את שמו

וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

  1. ביטול רכישה

9.1.             ביטול רכישה על-ידי הקונה

9.1.1.        ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

9.1.2.        ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיהקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

9.1.2.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.

9.1.2.2. הודעה על ביטול תימסר בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בדואר.

9.1.2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"חלפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם יחוייב ISSUP-INBעל-ידי חברת כרטיסי האשראי.

9.1.2.4. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.

9.1.2.5. לא יתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.

9.2.             ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה

9.2.1.        בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.

9.2.2.        כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

9.2.3.        עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון ISSUP-INB

9.2.4.        המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

 

  1. פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם ISSUP-INB

 

  1. תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים

11.1.          התמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים.

11.2.         ISSUP-INB אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע"י גולשים.

11.3.          אין בתמונות והתכנים המועלים ע"י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם ISSUP-INB

ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

11.4.          גולשים מנועים מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר)הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות,פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/אוהמכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר

מכילים וירוסי מחשב מכלסוג שהוא;

11.5.         האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתרו/או בצד שלישי כלשהו,והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

11.6.          התכנים שמוסר גולש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ואין ביכולת

INB-ISSUP לדעת אילו תגובות יגררו התכנים הללו.

11.7.          משכך,  לא תישא כלפי הגולש, או מי מטעמו, באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה אחרת שתיגרם.

11.8.          INB-ISSUP  לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם,   מהימנותן,דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

11.9.          במשלוח תכנים לפרסום באתר, מקנה הגולש, ל- ISSUP-INBרישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל,

להעתיק,להפיץ,  לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו

11.10.      יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנטומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים,פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיהאחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתריאינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

11.11.      ISSUP-INB שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר

המפורסם באתר.

11.12.      ISSUP-INB שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י הגולשים.

 

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1.          מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם אנדלסרול מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישורמראש ובכתב ISSUP-INB

12.2.          כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשורלאתר, הינם בבעלות בלעדית של אנדלסרול ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי ISSUP-INB

בנוגע לזכויותאלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור ISSUP-INBבלבד.

12.3.          כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים,סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית ISSUP-INB, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

 

 

  1. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה  יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב.

 

14.          מוצר ספורט זה עלול להיות מסוכן והשימוש בו על אחריותו של המשתמש ( קונה) בלבד.